19
Απρ

Σχετικά Έργα

Σχετικά Έργα

1. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δράση: 1η Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017). Τίτλος έργου: Καινοτόμες ακινητοποιημένες λειτουργικές αρχικές καλλιέργειες: Χαρακτηρισμός και εφαρμογή στην παραγωγή νέων τροφίμων με δυνητικά ευεργετικά οφέλη χρησιμοποιώντας αγροτικά απόβλητα-iFUNcultures. Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Προϋπολογισμός έργου: 170.000,00€. Έναρξη/λήξη: Ιανουάριος 2020-Ιανουάριος 2023. Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Ι. Κουρκουτάς.

2. Δράση: Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας. Τίτλος έργου: FOOD INNOVATION RI: Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών. Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).  Προϋπολογισμός: 3.000.000,00€. Έναρξη/λήξη: Νοέμβριος 2018-Οκτώβριος 2021. Συντονιστής: Μ. Κανελλάκη.

3. Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ. Τίτλος έργου: Καινοτόμα Λειτουργικά Τρόφιμα: Ανάπτυξη, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός, Ιδιότητες-iFUNFoods (Τ1ΕΔΚ-03846). Προϋπολογισμός έργου:434,78€. Έναρξη/λήξη: Σεπτέμβριος 2018-Σεπτέμβριος 2021. Συντονιστής & Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Ι. Κουρκουτάς.

4. Δράση: Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας. Τίτλος έργου: OPENSCREEN-GR: An Open-Access Research Infrastructure of Target-Based Screening Technologies and Chemical Biology for Human and Animal Health, Agriculture and Environment. Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Προϋπολογισμός έργου: 3.025.090,09€. Έναρξη/λήξη: Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2021.

5. Δράση:Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας. Τίτλος έργου: OMIC-ENGINE: Synthetic biology: From omics technologies to genomic engineering Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Προϋπολογισμός έργου: 4.000.000,00€. Έναρξη/λήξη: Ιανουάριος 2018-Mάιος 2021. Συντονιστής: Κ. Ματθιόπουλος.